Moderní klíčový systém


Najeďte myší nad jednu kostičku puzzle a poté klikněte.

  1. Odolnost proti překonání
  2. Ochrana klíčů proti třetím osobám
  3. Přesná evidence každého klíče
  4. Logická struktura a integrace s ACS
  5. Unikátní obnova bezpečnosti
  6. Dokumentace kompatibilní s CAD
  7. Důležité detaily
  8. Flexibilita systému
  9. Success Stories

Odolnost proti překonání

Určuje certifikát shody s ČSN EN 1627: 2012 případně EN 1303. Normou je mj. řečeno, jak dlouho odolává zámková vložka a kterým ručním nástrojům. Nejvyšší 4 RC odolává nejdéle, z čehož vyplývá, že pravděpodobnost překonání je nejnižší. Naopak vložky bez ochrany proti odvrtání a bez ochrany proti SG metodě (bumpingu) se mohou stát snadno napadnutelnými. Poměrně obvyklý je jev, kdy dodavatel ve snaze o co nejnižší náklady, nebo z důvodů technických omezení pro výpočet systému vložky v systému generálního klíče, bezpečnostní prvky do vložek vůbec nedává, přestože s těmito komponenty byly certifikovány.

Ochrana klíčů proti třetím osobám

Nedílnou součástí hodnoty vložky (ať již jednotlivé nebo systémové) je jistota jejího vlastníka, že má plně pod kontrolou do-výrobu jednotlivých kopií klíčů (do-výroba = následné pořízení dalších kopií). Toto již však žádný předpis neřídí. Proto je na jednotlivých výrobcích, aby pro konečného uživatele, který získává kopie klíčů prostřednictvím obchodních partnerů, tuto jistotu zaručili.

Aby mohli výrobci kontrolovat a zprostředkovaně garantovat do-výrobu klíčů pouze oprávněnými obchodními partnery a pouze oprávněným vlastníkům vložkových systémů, musí své výrobky účinně chránit tak, aby do řízené distribuce a do-výroby klíčů nemohly vstupovat třetí osoby. Děje se tak prostřednictvím zákonných prostředků v oblasti průmyslově právní ochrany.

Cylindrická vložka je složitá soustava jednotlivých prvků, kde každý z výrobců používá svá vlastní technická řešení, která mohou být kryta průmyslově právní ochranou. Z hlediska bezpečnosti distribuce polotovarů a do-výroby klíče je však důležitá výhradně ochrana profilové části polotovaru klíče.

Přesná evidence každého klíče

Pro dosažení jednoznačné evidence je nezbytné označení předmětu v tomto případě klíče unikátním číslem, jen tak ho lze přesně identifikovat (podobně bankovky vs. mince, rodné číslo vs. jméno a příjmení).

Logická struktura a integrace s ACS

Základní princip funkce u systému generálního klíče je založen na poměrně složité metodice výpočtu různých kombinací, které pak dovolují některým klíčům otevírat různé dveře. Právě špatné hospodaření s kombinačním prostorem, jehož velikost je přímo úměrná vybrané kvalitativní třídě systému, je příčinou, že systém GK již nemá nové bezpečné požadované kombinace*.

Naproti tomu moderní způsoby zpracování i u systémů "nižší střední třídy" ZKG, pomáhají optimálně využít kombinačního prostoru a také klíčový plán svou logickou strukturou napomáhá jeho bezproblémovému rozšiřování v průběhu let. Nevyhnutelné ztráty klíčů, ale i přání uživatele o zařazení dalších objektů do jednotného systému GK kladou největší nároky na zbývající kombinační prostor v rozsáhlých areálech nemocnic, VŠ, výrobních závodů apod. Zde skutečně bez dokonalé přípravy nelze systémy realizovat, natož pak v dalších i několika desítkách let udržovat a rozšiřovat. Pokud není přípravě projektu věnováno dostatečné množství času, pak skutečně i mnoho nevelkých ZGK může trpět tzv. syndromem YX**.

V tomto specifickém oboru více než na technických parametrech záleží na úrovni duševní práce, která vtiskne systému GK jeho užitnou hodnotu. To, co odlišuje dodavatele systému GK je sofistikovaný přístup skutečných odborníků s mnohaletými zkušenostmi s realizací a hlavně provozem rozsáhlých systémů podpořený matematickými schopnostmi specialisty na výpočet resp. optimalizaci vždy omezeného kombinačního prostoru. Bez těchto základních stavebních kamenů skutečně dochází k rychlé ztrátě užitné hodnoty. Na některých místech je pak systém GK nahrazován novým systémem nebo jednotlivými vložkami. Místo toho, aby se systém rozšiřoval, tak postupně zaniká.

Integrace s elektronickou kontrolou vstupu (ACS)

Vzhledem k stoupajícímu podílu dveří s ACS (10-40% všech dveří v objektu) nabývá na významu spojení se SGHK v jeden celek. Jen tak klíče vhodně doplňují a ne negativně ovlivňují ACS.

* Tzn., že nebude docházet k nežádoucímu otevírání jiných vložek novými klíči, resp. klíče původních pozic nebudou otevírat pozice nových vložek

** Absence základní koncepce a optimální struktury klíčového plánu. Také umožnění většinou dodavatelů GK vytváření zadání svépomocí uživatelem, sice to snižuje pořizovací náklady, ale systém GK již od počátku trpí souborem příznaků, který předpovídá jeho nižší užitnou hodnotu a kratší životnost.

Unikátní obnova bezpečnosti

Doposud bylo nutné při ztrátě generálního klíče (GK) vyměnit celý systém a při ztrátě skupinového klíče dotčenou skupinu*. Nyní je možné již významným způsobem odstranit tento hlavní nedostatek systémů GK. Vložky se skutečně musí přestavět na nové kombinace, to však představuje 1/3 nákladů oproti nákupu nové vložky a co je hlavní, jednotlivé klíče zůstanou zachovány.

Tímto odpadají značné finanční náklady, časové ztráty a především organizační potíže spojené s výměnou klíčů! Toto unikátní řešení nepředstavuje prakticky žádné vyšší pořizovací náklady.

Tento „2. Život jednotlivého klíče", což je obchodní název pro užitným vzorem (č.25361) chráněnou inovaci, jasně ukazuje, že pokud bude jednou ztracen resp. zcizen nadřazený klíč, tak to nezpůsobí značné problémy.

Je ale také vidět, že se chytrá řešení obejdou i bez elektroniky. Výsledkem je tak produkt se stále dostupnou cenou.

*Základní podmínkou výměny (nahrazení) skupiny klíčů (např. patra budovy) je dostatečný kombinační prostor

Dokumentace kompatibilní s CAD

Správa budovy (areálu, kampusu) pro svoji práci využívá i několik desítek stavebních plánů většinou již ve formátech kompatibilních s CAD. Chce-li mít okamžitý přehled o systému mechanické kontroly vstupu (SGHK), potřebuje grafickou verzi databáze zamykacích míst (dveří apod.). Tabulka tzn. klíčový plán ve zmiňovaném případě několika stovek i tisíců míst je sám o sobě pro přehlednost nedostatečný. Čísla zámků resp. klíčů na výkresech u jednotlivých dveří dávají dokonalý přehled pracovníkovi odpovědnému za „klíčové hospodářství“. Každá změna je na plánech aktualizována a příslušný půdorys je zaslán oprávněné osobě (správci SGHK).

Důležité detaily

Práce s klíči, kterých může být v objektu i několik tisíc, je podobná výdejně nářadí s tím podstatným rozdílem, že ztráta šroubováku, kleští, vrtáků apod., nepředstavuje na rozdíl od klíčů bezpečnostní riziko. Evidence vydaných a nevydaných klíčů, prevence před ztrátami, skladování, značení barevnými klipy, štítky apod. jsou témata, která zná každý správce objektu. Práci mu usnadňují elektronické klíčové trezory, klíčovnice nebo organizéry pro přehledné a bezpečné skladování klíčů vydávaných na dobu určitou a klíčů rezervních (nevydaných). Pořizovací náklady těchto „pomůcek“ mohou i dvojnásobně přesahovat pořizovací náklady samotného SGHK. Zde je na místě příměr k nákladné garáži pro vysloužilé auto…

Flexibilita systému

Změny v klíčovém systému vyvolané nevyhnutelnými ztrátami (příp. krádežemi) klíčů, fluktuací pracovníků, novými pracovními úkoly pro interní i externí pracovníky, novými prostory resp. stavebními úpravami nutně očekávají flexibilitu SGHK tzn. vytváření nových pozic v klíčovém plánu. Klíče nových pozic však nesmí otvírat původní pozice (vložky), kde to není požadováno, ale i klíče původních pozic podobně nesmí otevřít nové vložky. Proto, aby mohly vzniknout pouze bezpečné vazby, nesmí dojít ke zbytečnému vyčerpávání kombinačního prostoru (více díl 4).
Již na počátku „vyčerpaný“ systém těžko bude flexibilní po dobu očekávané životnosti tj. 15-20 let.

Možnosti obnovy bezpečnosti u moderního klíčového systému

Prvním předpokladem schopnosti flexibilně reagovat na ztráty vyšších klíčů je dobře zpracovaný klíčový plán, který je dopředu navržen tak, že předpovídá budoucí vynucené změny v SGHK. Avšak doposud i v případě správně navrženého klíčového plánu byly ztráty vyšších klíčů spojeny nejenom s dalšími finančními náklady na přestavbu vložek a výrobu nových klíčů, ale také s provozně-organizačními těžkostmi např. v podobě vydávání a evidence nových klíčů. Navíc tyto změny nebyly a ani nemohly být provedeny okamžitě, ale v řádu minimálně několika hodin či dní, po které ztracené či zcizené klíče dále mohly být zneužity.

Doposud tedy mechanické systémy v porovnání s propracovanými elektronickými systémy v ohledu rychlosti a velikosti nákladů na obnovu bezpečnosti tahaly za kratší konec. Avšak několik našich unikátních vylepšení mechanických systémů tuto slabinu mechanických systémů výrazně eliminuje při současném zachování nesporných výhod mechanických systémů – jednoduché ovládání, nižší pořizovací náklady a v neposlední řadě i zanedbatelné provozní náklady.

Porovnání jednotlivých způsobů obnovy bezpečnosti na modelovém příkladu
Obr.: Porovnání jednotlivých způsobů obnovy bezpečnosti na modelovém příkladu
vysvětlení zkratek: PBD = Přestavba Bez Demontáže, JK = jednotlivý klíč, SPV = Snadno Přestavitelná Vložka

2. a 3. život jednotlivého klíče (JK)

2. a 3. život jednotlivého klíče využívá, jak vysoce sofistikovaného návrhu klíčového plánu, ale také bočního blokování pro vyřazení ztraceného nadřazeného klíče. V případě ztráty nadřazeného klíče k jednotlivým klíčům a následné obnově bezpečnosti systému nedochází ke ztrátě funkčnosti dotčených jednotlivých klíčů, což přináší významnou úsporu finančních nákladů na obnovu bezpečnosti systému. Pro obnovu bezpečnosti je však stále nutné přestavět dotčené vložky.

Snadno Přestavitelná vložka (SPV)

Toto vylepšení navazuje na sofistikovaný návrh klíčového plánu předpovídající vynucené změny v SGHK a navíc přidává správci systému možnost snadného přestavění vložky svépomocí výměnou vnitřních elementů vložky bez nutnosti jejího rozebrání díky šroubovací zátce na jedné z pracovních komor vložky. Toto řešení je možné kombinovat s „2. a 3. životem jednotlivého klíče“, díky čemuž zůstanou zachovány dotčené jednotlivé klíče.

Přestavba (vložky) Bez Demontáže (PBD)

Další naše vylepšení svým principem navazuje na SPV, avšak přestavba vložky je provedena pouze použitím nového skupinového klíče bez nutnosti vyjmutí vložky ze dveří, kdy jeden z vnitřních elementů vytvářející otvírací rovinu původního (ztraceného) klíče je vyřazen mimo pracovní komoru vložky a původní klíč tak již vložku dále nemůže otevírat. Tento princip byl z důvodu vysoké složitosti výpočtu využíván pouze u jednotlivých vložek. Nyní díky více jak 30ti leté zkušenosti s tvorbou klíčových plánů ve společnosti Kaltmeyer je tato unikátní funkce možná i u ZGK (SGHK).

Díky tomuto principu je v případě potřeby možné obnovit bezpečnost systému v závislosti na množství ztrátou dotčených vložek již do několika minut. V případě kombinace s „2. a 3. životem jednotlivého klíče“ je rovněž zachována funkčnost původních jednotlivých klíčů a náklady na obnovu bezpečnosti systému jsou nulové. A navíc organizační problémy spojené s rozdáváním a evidencí nových klíčů jsou omezeny na minimum - tyto úkony je nutné provést pouze u nových skupinových klíčů.

Success Stories

Příběhy o úspěchu jako důkaz, že vysoká odbornost, správné návyky a správná metodika i nabyté zkušenosti jsou nezbytným základem k realizaci nejenom rozsáhlých systémů.

Success Story rozhodně není získání zakázky dumpingovou (podbízivou) cenou pod hranicí výrobních nákladů. Naštěstí investoři již znají úskalí velmi nízkých cen a posuzují současně i náklady životního cyklu (LCC). Ne každý investor má však pozitivní zkušenosti se systémy generálního klíče. Kvůli tomu jsme také vytvořili sekci Příběhy o úspěchu, kde si každý může porovnat své vlastní zkušenosti s jednotlivými články, ale také má možnost si vyměnit jak telefonicky, tak osobně své vlastní zkušenosti se správci SGHK.

Nekteré naše příběhy o úspěchu si můžete přečíst zde.